Úvodní strana » Inženýrské služby

Inženýrské služby

V oblasti inženýrských služeb zajišťujeme zejména o tyto odborné činnosti a práce :

  • zajištění vstupních podkladů, jako jsou katastrální mapy, průběhy stávajících sítí, informace o předpokládaných účastnících řízení a další
  • zajištění podkladů, informací a průzkumů, zejména geodetických zaměření, zajištění katastrálních map a informací, geologických rešerší, geologických, stavebně-technických, dendrologických, radonových, mykologických průzkumů, hlukových studií a dalších dle typu stavby
  • archivace digitálních podkladů výrobních areálů, závodů a staveb, jejich průběžná aktualizace dle nových projektů a staveb a poskytování specifických částí těchto projektů dle požadavku investora dalším subjektům, archivace projektů i jiných subdodavatelů investora s logikou vše na jednom místě.
  • zajištění potřebných podkladů, žádostí, smluv a vyjádření v rámci územního řízení, včetně projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky řízení, vedoucí k předložení žádostí o vydání územního rozhodnutí, případně územního souhlasu a dále zastupování investora v řízení
  • zajištění potřebných podkladů, žádostí, smluv a vyjádření v rámci stavebního řízení, včetně projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky řízení, vedoucí k předložení žádostí o vydání stavebního povolení a dále zastupování investora v řízení
  • kooperace při výběru dodavatele stavby, posuzování nabídek, zejména pak technických specifikací prací a dodávek s ohledem na kvalitativní požadavky projektu a investora
  • činnost generálního projektanta, oponentní posudky k jiným projektům, konzultační činnost, posouzení staveb a podobně
  • Výkon autorského dozoru při realizaci stavby dle potřeby investora
  • zajištění kolaudace staveb

Tyto práce jsme zajišťovali našimi specializovanými pracovníky v odpovídajícícm rozsahu k převážné většině našich projektů po celém území České republiky. Namátkově Aś, Cheb, Karlovy Vary, Chomutov, Most, Litvínov, Česká Lípa, Plzeń, České Budějovice, Hronov, Praha, Písek, Jihlava, Brno, Olomouc, Ostrava a další.